ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας προπτυχιακού προγράμματος
Διοίκηση Τουρισμού, ΕΑΠ

Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης
& Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας

Σπουδές – Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές δραστηριότητες
Αξιολογητής προγραμμάτων
Δημοσιεύσεις – Συγγραφικό έργο
Εκπαιδευτικό έργο
Επιστημονικά συνέδρια
Διοικητικά καθήκοντα
Άλλες δραστηριότητες